При копіюванні, використанні та цитуванні матеріалів посилання на сайт Є ОБОВ'ЯЗКОВИМ!
Аналітико-інтерпретаційне дослідження ліричного твору
17.07.2013

Пам'ятка для аналітико-інтерпретаційного дослідження ліричного твору
1. Прочитайте вірш мовчки.
2. Прочитайте вірш вголос.
3. Висловіть своє первинне враження про ліричний твір (на рівні емоцій та думок, що сформувалися відразу після прочитання вірша).
4. Яким настроєм сповнений вірш?
5. Про що цей вірш? (Яка його тема?)
6. Що видалося незрозумілим, недоречним? Чому?
7. Які художні світи наявні в тексті? (Світ людини, світ природи, світ
землі - світ неба, "свій" світ - "чужий" світ, світ матеріальний – світ духовний тощо).
8. У якому співвідношенні знаходяться художні світи вірша? (Зіставлені, протиставлені, поєднані, накладаються один на одного, сходяться в якійсь одній точці).
9. Виокремте художні опозиції тексту. Визначте серед них найголовніші. Чому ви так вважаєте? (Матеріальне-духовне, життя-смерть, війна-мир, добро-зло тощо).
10. Схарактеризуйте просторово-часові відношення у тексті. Що, на вашу думку, є важливішим - художній час чи художній простір у цьому вірші?
11. Схарактеризуйте систему образів вірша. Спробуйте розподілити об¬рази за художніми світами. В чому ви вбачаєте сенс такого умовного роз¬поділу?
12. Визначте місце та роль ліричного героя у вірші. Схарактеризуй¬те, спираючись на текст, думки, настрої, переживання, почуття, проблеми ліричного героя.
13. Спробуйте пов'язати позицію ліричного героя з авторською позицією. В чому ви бачите спільне, а в чому відмінне? Аргументуйте, спираючись на текст вірша.
14. Спробуйте знайти у тексті вірша цитату, що містить головну думку (або сформулюйте її своїми словами). Що, на ваш погляд, хотів автор донести до читача?
15. Наскільки жанрова форма вірша (сонет, хоку, елегія, гімн тощо) допомагає зрозуміти смисл вірша та авторську позицію?
16. У чому композиційні особливості вірша? Як вони допомагають зрозуміти смисл твору?
17. Схарактеризуйте ритмомелодику вірша. За бажанням визначте віршовий розмір твору. Спробуйте встановити зв'язок метричного розміру вірша з його смисловим (чуттєвим) навантаженням чи настроєм.
18. Які художні принципи створення ліричного тексту і з якою метою використав автор у цьому вірші (антитеза, алегорія, художній паралелізм тощо)?
19. Які засоби художньої виразності ви помітили у вірші? Визначте роль найяскравіших художніх тропів (епітетів, порівнянь, метафор, алегорій, символів). Які з них є домінантними, які виконують функції художньої деталі і з якою метою?
20. До якого виду лірики можна віднести цей текст (філософська, пейзажна, патріотична, інтимна, лірика дружби тощо)?
21. Як, на вашу думку, у цьому вірші відобразилися світоглядно-естетичні позиції автора?
22. Визначте сутність авторського задуму та авторської позиції у вірші. Яким ви бачите образ автора (чи збігається він з образом ліричного героя, чи це автор-оповідач, спостерігач, філософ, романтичний герой, наставник, співбесідник)? Обґрунтуйте свої думки текстом.
23. Яка роль епіграфа у вірші (якщо він є)?
24. Як ви гадаєте, чому автор дав саме таку назву твору?
25. Які асоціації з творами світової літератури виникли у вас при читанні цього вірша?
26. Яку додаткову інформацію має вказівка на дату написання вірша? (Чому немає вказівки на дату написання вірша?)
27. Які синтаксичні особливості поезії привернули вашу увагу? Чим?
28. Чиї думки (літературознавців, критиків, відомих діячів мистецтва, культури) щодо цього твору вам відомі? Чи погоджуєтеся ви з ними?Додати коментар
Всього коментарів: 0
avatar